WSTĘP PROGRAM PRELEGENCI REGULAMIN FORMULARZ FOLDER KONFERENCJI
 
KONFERENCJA. 25 CZERWCA 2013
MAŁY TRÓJPAK ENERGETYCZNY
NOWELIZACJA PRAWA ENERGETYCZNEGO I JEJ WPŁYW NA RYNEK ENERGII, GAZU I OŹE.
Hotel Polonia Palace w Warszawie (Al. Jerozolimskie 45)

PRELEGENCI : 

mec. Katarzyna Radzewicz
radca prawny, senior associate w kancelarii prawnej Domański, Zakrzewski, Palinka Sp.k. Ekspert w zakresie prawa energetycznego i sektorowych zamówień publicznych. Od ponad 10 lat doradza spółkom elektroenergetycznym i ciepłowniczym oraz firmom z sektora oil&gas. Posiada bogate doświadczenie w sektorowych procesach restrukturyzacyjnych i prywatyzacyjnych. Doradza przy inwestycjach w nowe moce wytwórcze i rozbudowę sieci.

mec. Maciej Wesołowski
Radca prawny w kancelarii DLA Piper Wiater. Specjalizuje się w doradztwie na rzecz sektora energetycznego. Doradzał w zakresie koncesjonowania, taryf, stosowania zasady TPA, systemu wsparcia OZE oraz pokrywania tzw. kosztów osieroconych przy KDT-ach. Przez kilka lat pracował w biurze prawnych URE, gdzie reprezentował Prezesa URE przed Sądem Najwyższym, Sądem Apelacyjnym oraz Sądem Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

Filip Opoka
Ekspert w zakresie prawa energetycznego w kancelarii DLA Piper Wiater, doktorant na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. Specjalizuje się w doradztwie na rzecz sektora energetycznego. Bierze udział w postępowaniach przed organami regulacyjnymi (Prezesem URE i Ministrem Gospodarki) związanych z uzyskaniem koncesji i pozwoleń, głównie w zakresie wytwarzania i obrotu energią i paliwami. Doradzał firmom energetycznym w zakresie szeregu inwestycji w odnawialne źródła energii oraz w postępowaniach przez Sądem Ochrony Konkurencji i Konsumentów w kwestii pokrywania tzw. kosztów osieroconych przy KDT-ach.

dr Michał Będkowski-Kozioł
Partner w kancelarii prawnej Kochański Zięba Rapal i Partnerzy. Kieruje Departamentem Prawa Ochrony Konkurencji i Antymonopolowego. Specjalizuje się w polskim i europejskim prawie ochrony konkurencji, w tym prawie pomocy publicznej, oraz prawie energetycznym. Doradza w kwestiach regulacyjnych związanych z sektorem energetycznym, a w szczególności dotyczących warunków przyłączenia do sieci elektroenergetycznych i gazowych, świadczenia usług przesyłowych i dystrybucyjnych, zatwierdzania taryf, projektów inwestycyjnych energii odnawialnej i kogeneracji, w tym w zakresie obowiązujących systemów wsparcia, jak również w postępowaniach przed Prezesem Urzędu Regulacji Energetyki i sądami.

mec. Magdalena Mitas
Adwokat, kieruje Praktyką Prawa Energetycznego w kancelarii Kochański Zięba Rapala i Partnerzy. Doradza we wszystkich kwestiach związanych z rozpoczęciem i prowadzeniem inwestycji z dziedziny energii konwencjonalnej i odnawialnej, w tym m.in. farm wiatrowych, biogazu, elektrowni węglowych i koksowni. Przeprowadza audyty due dilligence inwestycji obejmujące m.in. zabezpieczenie praw do gruntu. Negocjuje warunki przyłączenia do sieci elektroenergetycznych oraz umowy sprzedaży energii elektrycznej. Świadczy doradztwo w zakresie ochrony środowiska. Reprezentuje klientów przed Regionalnymi Operatorami Sieci Elektroenergetycznej oraz Prezesem URE. Pomaga klientom w zakresie postępowań administracyjnych związanych z procesem realizacji inwestycji energetycznych.

mec. Piotr Ciołkowski
Radca prawny, Starszy Prawnik w Departamencie Energetyki w kancelarii prawnej CMS Cameron McKenna. Doradza w kwestiach regulacyjnych oraz związanych z obrotem energią, prawami majątkowymi  i paliwami. Doradza spółkom zajmującym się obrotem energią elektryczną w zakresie umów sprzedaży opartych na standardzie EFET, a także wspierał wytwórców  energii elektrycznej w związku z zastąpieniem KDT umowami sprzedaży energii elektrycznej. Doradza także w związku z handlem uprawnieniami do emisji CO2, w szczególności przy przygotowywaniu umów sprzedaży opartych na standardzie IETA. Świadczy pomoc prawną w związku z nabywaniem ropy naftowej, gazu i paliw oraz handlem zielonymi, czerwonymi i żółtymi certyfikatami. Reprezentuje polskich i zagranicznych przedsiębiorców działających w sektorze energetycznym w sprawach związanych z prowadzeniem przez nich działalności na rynku polskim. Jego doświadczenie obejmuje między innymi doradztwo prawne w związku z wydzieleniem spółek zajmujących się  dystrybucją  i obrotem energią elektryczną. Doradzał również wiodącej spółce z sektora gazowego w związku z uruchomieniem giełdy gazu na parkiecie TGE. Uczestniczył w transakcjach nabywania przedsiębiorstw w sektorze elektroenergetycznym, w tym między innymi przy przejęciu sieci stacji paliw przez koncern paliwowy oraz przy nabywaniu farm wiatrowych. Brał także udział w projektach prywatyzacyjnych polskich elektrociepłowni. Jego doświadczenie obejmuje również doradztwo w zakresie prawa spółek dla przedsiębiorstw w sektorze energetycznym i zagadnienia związane z postępowaniami spornymi, w tym sporami z Prezesem URE.


WSTĘP PROGRAM PRELEGENCI REGULAMIN FORMULARZ FOLDER KONFERENCJI
 
 
  Copyright © 2008-2010 Adventure Consulting. Wszelkie prawa zastrzeżone.