WSTĘP PROGRAM PRELEGENCI REGULAMIN FORMULARZ FOLDER KONFERENCJI
 
KONFERENCJA. 4 MARCA 2014 VIII EDYCJA KONFERENCJI
ZMIANY W ENERGETYCE 2014
Hotel Polonia Palace w Warszawie (Al. Jerozolimskie 45)

PRELEGENCI : 

mec. Magdalena Mitas
Adwokat, kieruje Praktyką Prawa Energetycznego w kancelarii Kochański Zięba Rapala i Partnerzy. Doradza we wszystkich kwestiach związanych z rozpoczęciem i prowadzeniem inwestycji z dziedziny energii konwencjonalnej i odnawialnej, w tym m.in. farm wiatrowych, biogazu, elektrowni węglowych i koksowni. Przeprowadza audyty due dilligence inwestycji obejmujące m.in. zabezpieczenie praw do gruntu. Negocjuje warunki przyłączenia do sieci elektroenergetycznych oraz umowy sprzedaży energii elektrycznej. Świadczy doradztwo w zakresie ochrony środowiska. Reprezentuje klientów przed Regionalnymi Operatorami Sieci Elektroenergetycznej oraz Prezesem URE. Pomaga klientom w zakresie postępowań administracyjnych związanych z procesem realizacji inwestycji energetycznych.

mec. Łukasz Jankowski
Radca prawny, kieruje praktyką Prawa Energetycznego w kancelarii Wierzbowski Eversheds. Posiada wieloletnie doświadczenie w obsłudze prawnej przedsiębiorstw z sektora energii elektrycznej i gazu, które zdobywał m.in. jako menadżer obsługi prawnej w RWE Polska. Realizował również projekty na rzecz spółek obrotu oraz Operatorów Systemu Dystrybucyjnego. Doradzał w procesach inwestycyjnych dot. infrastruktury sieciowej, bronił interesów OSD w postępowaniach cywilnych dot. nieruchomości zajętych na cele infrastrulturalne. Tworzył i negocjował umowy sprzedaży energii elektrycznej, umowy o świadczenie usług dystrybucji, umowy kompleksowe oraz umowy o przyłączeniowe i umowy EFET. Reprezentował przedsiębiorstwa z branży energetycznej w licznych sporach administracyjnych przez Prezsem URE oraz w postępowaniach sądowych przed Sądem Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Sądem Apelacyjnym i Sądem Najwyższym, w zakresie kwestii regulacyjnych, antymonopolowych, taryfowych, a także z zakresu ochrony konsumentów oraz kar pieniężnych.

mec. Piotr Ciołkowski
Radca prawny, Starszy Prawnik w Departamencie Energetyki w kancelarii prawnej CMS Cameron McKenna. Doradza w kwestiach regulacyjnych oraz związanych z obrotem energią, prawami majątkowymi i paliwami. Doradza spółkom zajmującym się obrotem energią elektryczną w zakresie umów sprzedaży opartych na standardzie EFET, a także wspierał wytwórców energii elektrycznej w związku z zastąpieniem KDT umowami sprzedaży energii elektrycznej. Doradza także w związku z handlem uprawnieniami do emisji CO2, w szczególności przy przygotowywaniu umów sprzedaży opartych na standardzie IETA. Świadczy pomoc prawną w związku z nabywaniem ropy naftowej, gazu i paliw oraz handlem zielonymi, czerwonymi i żółtymi certyfikatami. Reprezentuje polskich i zagranicznych przedsiębiorców działających w sektorze energetycznym w sprawach związanych z prowadzeniem przez nich działalności na rynku polskim. Jego doświadczenie obejmuje między innymi doradztwo prawne w związku z wydzieleniem spółek zajmujących się dystrybucją i obrotem energią elektryczną. Doradzał również wiodącej spółce z sektora gazowego w związku z uruchomieniem giełdy gazu na parkiecie TGE. Uczestniczył w transakcjach nabywania przedsiębiorstw w sektorze elektroenergetycznym, w tym między innymi przy przejęciu sieci stacji paliw przez koncern paliwowy oraz przy nabywaniu farm wiatrowych. Brał także udział w projektach prywatyzacyjnych polskich elektrociepłowni. Jego doświadczenie obejmuje również doradztwo w zakresie prawa spółek dla przedsiębiorstw w sektorze energetycznym i zagadnienia związane z postępowaniami spornymi, w tym sporami z Prezesem URE.

mec. Katarzyna Radzewicz
radca prawny, senior associate w kancelarii prawnej Domański, Zakrzewski, Palinka Sp.k. Ekspert w zakresie prawa energetycznego i sektorowych zamówień publicznych. Od ponad 10 lat doradza spółkom elektroenergetycznym i ciepłowniczym oraz firmom z sektora oil&gas. Posiada bogate doświadczenie w sektorowych procesach restrukturyzacyjnych i prywatyzacyjnych. Doradza przy inwestycjach w nowe moce wytwórcze i rozbudowę sieci.

mec. Daniel Chojnacki
Radca prawny i counsel w kancelarii prawnej Domański Zakrzewski Palinka. Od ponad 12 lat zajmuje się doradztwem w zakresie polskiego, unijnego i międzynarodowego prawa ochrony środowiska. Autor publikacji naukowych i popularno-naukowych z zakresu prawa ochrony środowiska. Obecnie doktorant w Zespole Zagadnień Prawnych Kształtowania i Ochrony Środowiska Instytutu Nauk Prawnych PAN. Posiada bogate doświadczenie w doradztwie prawnym na rzecz przedsiębiorców z branży energetycznej i gazowniczej.

mec. Maciej Jóźwiak - Adwokat, kieruje praktyką Prawa Energetycznego w kancelarii Modzelewska Paśnik. Specjalizuje się w doradztwie prawnym w zakresie inwestycji na rynku energetycznym oraz postępowaniach sądowych i arbitrażowych. W ramach praktyki energetycznych doradzał klientom w procesach inwestycyjnych przy budowie ciepłowni oraz elektrociepłowni realizowanych przez czołowe przedsiębiorstwo energetyczne.Specjalizuje się w doradztwie w zakresie umów kompleksowej realizacji inwestycji, w szczególności Engineering Procurement Construction (EPC) i Engineering Procurement Construction Managemenent (EPCM) oraz umów serwisowych Long Term Service Agreement (LTSA). Reprezentuje również klientów w licznych postępowaniach sądowych w sprawach z zakresu rynków regulowanych, postępowaniach cywilnych gospodarczych, w tym zwalczania nieuczciwej konkurencji oraz postępowanich karnych z zakresu prawa karnego gospodarczego. Ma na swoim koncie udział w ponad stu postępowaniach sądowych, w tym przed Sądem Najwyższym.WSTĘP PROGRAM PRELEGENCI REGULAMIN FORMULARZ FOLDER KONFERENCJI
 
 
  Copyright © 2008-2010 Adventure Consulting. Wszelkie prawa zastrzeżone.