WSTĘP PROGRAM PRELEGENCI REGULAMIN FORMULARZ FOLDER KONFERENCJI
 
KONFERENCJA. 4 MARCA 2015 IX EDYCJA KONFERENCJI
ZMIANY W ENERGETYCE 2015
Hotel Sofitel Victoria w Warszawie (ul. Królewska 11)
9.45- 10.00 rejestracja uczestników i kawa powitalna
10.00-10.10 otwarcie konferencji
  NOWY PAKIET KLIMATYCZNY UE A PRZYSZŁO¦Ć POLSKIEJ ENERGETYKI.
10.10-10.45 „Nowy pakiet klimatyczny i jego wpływ na przyszło¶ć polskiej energetyki i przemysłu”
(mec. Tomasz Chmal, Partner, kancelaria prawna White&Case)
  USTAWA O O¬E I NOWE ZASADY WSPARCIA ROZWOJU ENERGETYKI ODNAWIALNEJ.
10.45-11.30 „Ustawa o odnawialnych Ľródłach energii. Zakres, cel i przewidywane skutki nowej regulacji”
(mec. Przemysław Kałek, Partner, kancelaria prawna Chadbourne&Parke)
>Zasady i warunki wykonywania działalno¶ci w zakresie wytwarzania energii z OZE;
>System ¶wiadectw pochodzenia energii z OZE w nowej ustawie;
> Obowi±zek zakupu energii z O¬E w nowej ustawie;
> Nowy system wsparcia a dotychczasowe inwestycje O¬E (ochrona praw nabytych);
> System gwarancji pochodzenia - zasady wydawania i obrotu;
>Nowe zasady przył±czania instalacji O¬E do sieci;
>Przewidywane skutki wdrożenia nowej regulacji dla rynku OZE.
11.30-12.00  "Nowy mechanizm wsparcia O¬E. System aukcji, cena referencyjna, procedura przetargu, rozliczanie nowego systemu wsparcia”
(mec. Igor Muszyński, Partner Międzynarodowy, kancelaria prawna Chadbourne&Parke)
>Nowy model finansowania OZE;
> System aukcji czy system certyfikatów : plusy i minusy;
> Konkurencyjno¶ć technologiczna w systemie aukcji;
> Faza prekwalifikacji projektów;
> 2 modele aukcji: instalacje do 1 MW i powyżej 1 MW;
> Procedura organizacji systemu aukcji i procedura odwoławcza;
> Rola Prezesa URE w przetargu/aukcji na zakup O¬E;
> Cena referencyjna i zasady jej ustalania;
> Rozliczanie nowego systemu wsparcia O¬E : kaucje i kary za niezrealizowane inwestycje, rola i znaczenie OREO.
12.00- 12.15 przerwa na kawę
  KONCESJE NA OBRÓT WĘGLA. NOWE ZASADY OBROTU I IMPORTU WĘGLEM.
12.15- 13.00 „Koncesje Prezesa URE na obrót węglem kamiennym. Zasady i warunki udzielania, zabezpieczenia, odpowiedzialno¶ć koncesjonariuszy i kary w nowelizacji ustawy Prawo Energetyczne”
(mec. Łukasz Jankowski, Senior Associate, kancelaria prawna Wierzbowski Eversheds oraz mec. Milena Kazanowska-Kędzierska, kancelaria prawna Wierzbowski Eversheds)
  NOWA USTAWA O PRAWACH KONSUMENTA I NOWE ZASADY ZAWIERANIA UMÓW KONSUMENT-PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYCZNE.
13.00-13.30 „Nowa Ustawa o Prawach Konsumenta i jej wpływ na zawieranie umów oraz możliwo¶ć odst±pienia od umowy zawartej z przedsiębiorstwem energetycznym”
(mec. Łukasz Jankowski, Senior Associate, kancelaria prawna Wierzbowski Eversheds oraz mec. Aleksandra Kunkiel-Kryńska, kancelaria prawna Wierzbowski Eversheds)
  ROZWIˇZANIA PROSUMENCKIE W USTAWIE O O¬E.
13.30-14.00 „Małe instalacje i mikroinstalacje. Rozwi±zania prosumenckie w ustawie o O¬E”
(mec. Magdalena Mitas, Partner, kancelaria prawna Kochański Zięba Rapala i Partnerzy)
>Nowe rodzaje Ľródeł energii z O¬E : mała instalacja i mikroinstalacja;
>Definicja, rejestracja i zasady przył±czania do sieci elektroenergetycznej;
>Zasady sprzedaży nadwyżek energii do sieci (ceny gwarantowane);
> Instalator mikroinstalacji - warunki i tryb certyfikacji;
14.00- 14.45  lunch
  EFEKT ZACHĘTY I ZASADY WSPARCIA DLA WYTWÓRCÓW ENERGII W KOGENERACJI I O¬E.
14.45- 15.30 „Efekt zachęty i system wsparcia dla wytwórców energii elektrycznej w wysokosprawnej kogeneracji i O¬E w 2015 roku i latach następnych”
(mec. Katarzyna Radzewicz, Senior Associate, kancelaria prawna Domański Zakrzewski Palinka)
  NOWE OBOWIˇZKI FIRM ENERGETYCZNYCH W RAMACH REMIT.
15.30-16.15 „Nowe obowi±zki przedsiębiorstw energetycznych wynikaj±ce z rozporz±dzenia i aktów wykonawczych REMIT”
(mec. Tomasz Brzeziński, Wspólnik, kancelaria prawna Wawrzynowicz&Wspólnicy)
  IMPLEMENTACJA DYREKTYWY O INSTALACJACH PRZEMYSŁOWYCH (IED). NOWELIZACJA USTAWY PRAWO OCHRONY ¦RODOWISKA I NOWE OBOWIˇZKI DLA ENERGETYKI ORAZ PRZEMYSŁU.
16.15- 17.00 „Implementacja dyrektywy IED do prawa polskiego - wpływ nowelizacji ustawy Prawo Ochrony ¦rodowiska na sektor energetyczny i przemysłowy”
(mec. Daniel Chojnacki, Counsel, kancelaria prawna DZP Domański Zakrzewski Palinka)
>Implementacja dyrektywy IED a zmiany w systemie pozwoleń na emisję;
>Dyrektywa IED a planowanie nowych inwestycji;
>Obowi±zki dla przedsiębiorstw wynikaj±ce z implementacji dyrektywy IED;
>Nowe podej¶cie (nowa rola) do dokumentów BREF/BAT;
>Nowy sposób liczenia mocy instalacji i konsekwencje dla polskiego przemysłu;
>Nowe obowi±zki przedsiębiorców w zakresie pomiarów emisji;
>Nowe obowi±zki w zakresie ochrony gleb i wód podziemnych w trakcie i po zakończeniu inwestycji.
17.00-17.15 podsumowanie i zakończenie konferencji.  
 


WSTĘP PROGRAM PRELEGENCI REGULAMIN FORMULARZ FOLDER KONFERENCJI
 
 
  Copyright © 2008-2010 Adventure Consulting. Wszelkie prawa zastrzeżone.