WSTĘP PROGRAM PRELEGENCI REGULAMIN FORMULARZ FOLDER KONFERENCJI
 
KONFERENCJA. 4 MARCA 2015 IX EDYCJA KONFERENCJI
ZMIANY W ENERGETYCE 2015
Hotel Sofitel Victoria w Warszawie (ul. Królewska 11)

Szanowni Państwo,

Zapraszamy Państwa do udziału w konferencji poświęconej omówieniu najważniejszych zmian otoczenia regulacyjno-prawnego energetyki i przemysłu w 2015 roku.

NOWY PAKIET KLIMATYCZNY UE A PRZYSZŁOŚĆ POLSKIEJ ENERGETYKI I PRZEMYSŁU.

W trakcie październikowego Szczytu Rady Europejskiej przywódcy krajów UE przyjęli nowy pakiet klimatyczny na lata 2021-2030. Zwiększono w nim cele redukcyjne CO2 do 40 %, zwiększono udział OŹE w całkowitym zużyciu energii w UE do 27 %, zwiększono cel w zakresie efektywności energetycznego do 27 %. Równolegle wprowadzono tzw. mechanizmy solidarnościowe mające w założeniach hamować negatywne skutki nowego pakietu klimatycznego dla gospodarek wysokoemisyjnych, opartych na energetyce węglowej. Powołono również fundusz modernizacji energetyki mający wspierać nowoczesne technologie energetyczne.
Adwokat Tomasz Chmal z kancelarii White&Case szczegółowo zaanalizuje założenia i mechanizmy nowego pakietu klimatycznego oraz omówi przewidywane skutki wdrożenia pakietu dla polskiej energetyki i przemysłu, w szczególności jego wpływ na decyzje inwestycyjne, finansowanie sektora i opłacalność produkcji.

KONCESJE NA OBRÓT WĘGLEM. NOWE ZASADY HANDLU I IMPORTU WĘGLA.

Nowelizacja Prawa Energetycznego wprowadza obowiązek uzyskania koncesji na obrót węglem w Polsce. Warunkiem uzyskania koncesji będą m.in. złożenie zabezpieczenia majątkowego, spełnianie norm środowiskowych i jakościowych czy też brak zagrożenia dla bezpieczeństwa państwa. Szczegółowe zasady, warunki i procedury udzielania koncesji, procedurę składania zabezpieczenia majątkowego, odpowiedzialność koncesjonariusza i przewidywane kary za obrót węglem bez koncesji omówi mecenas Łukasz Jankowski z kancelarii Wierzbowski Eversheds.

NOWA USTAWA O PRAWACH KONSUMENTA I NOWE ZASADY ZAWIERANIA UMÓW KONSUMENT-PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYCZNE.

25 grudnia 2014r. weszła w życie nowa ustawa o prawach konsumenta, która wprowadza wiele zmian w dotychczasowych praktykach zawierania umów, w szczególności umów zawieranych poza lokalem przedsiębiorstwa, na odległość lub za pomocą środków elektronicznych. Przedsiębiorstwa energetyczne coraz częściej korzystają z tej formy marketingu i sprzedaży swoich usług. Nowe regulacje zostaną szczegółowo omówione, z uwzględnieniem specyfiki umów zawieranych z konsumentem przez przedsiębiorstwa energetyczne. Problematykę omówi mec. Łukasz Jankowski, który przez wiele lat kierowałem działem prawnym jednego z największych sprzedawców energii elektrycznej w Polsce.

NOWA USTAWA O OŹE I NOWE ZASADY WSPARCIA ENERGETYKI ODNAWIALNEJ.

Mec. Igor Muszyński oraz mec. Przemysław Kałek z kancelarii Chadbourne&Parke szczegółowo omówią rozwiązania nowej Ustawy o Odnawialnych Źródłach Energii przyjętej właśnie przez Sejm.  W szczególności nowe zasady wytwarzania energii z OŹE, zasady wydawania i obrotu gwarancjami pochodzenia energii z OŹE, nowy mechanizm wsparcia (system aukcji) i procedurę organizacji aukcji, nowe zasady przyłączania instalacji OŹE do sieci, a także system rozliczania nowego systemu wsparcia.
Mec. Magdalena Mitas z kancelarii Kochański Zięba Rapala omówi problematykę małych i mikro- instalacji oraz rozwiązania prosumenckie zawarte w nowej ustawie.

EFEKT ZACHĘTY I WSPARCIE DLA KOGENERACJI I OŹE.

Omówimy problematykę nowego modelu wsparcia dla wytwórców energii w kogeneracji i OŹE oraz procedurę uznania inwestycji za spełniającą wymogi tzw. efektu zachęty. 

NOWE OBOWIĄZKI FIRM ENERGETYCZNYCH W RAMACH REMIT.

Rozporządzenie UE w sprawie integralności i przejrzystości hurtowego rynku energii (REMIT) i jego akty wykonawcze weszły w życie na początku 2015 roku. Stosuje się je bezpośrednio, bez konieczności implementacji do prawa polskiego - dlatego już do połowy marca 2015 powinny powstać krajowe rejestry uczestników rynku, a w październiku powstaje obowiązek zgłaszania przez uczestników rynku zawieranych kontraktów do ACER. Nowe obowiązki przedsiębiorstw energetycznych wynikające z REMIT szczegółowo omówi mec. Tomasz Brzeziński z kancelarii Wawrzynowicz&Wspólnicy.

IMPLEMENTACJA DYREKTYWY IED I NOWE OBOWIĄZKI DLA PRZEMYSŁU I ENERGETYKI.

Nowelizacja ustawy Prawo Ochrony Środowiska implementowała do polskiego systemu prawnego Dyrektywę o Emisjach Przemysłowych (IED). Wprowadza ona bardzo restrykcyjne standardy emisyjne i nowe obowiązki środowiskowe dla energetyki i wielu gałęzi przemysłu. Mec. Daniel Chojnacki z kancelarii Domański Zakrzewski Palinka omówi szczegółowe rozwiązania nowych regulacji, nowe obowiązki środowiskowe dla przedsiębiorstw i zmiany, jakie implementacja wprowadza w dotychczasowym systemie pozwoleń na emisję.

Nowe regulacje prawne omówią prawnicy energetyczni z renomowanych krajowych i międzynarodowych kancelarii prawnych specjalizujących się w obsłudze podmiotów z sektora energetycznego:
> Chadbourne&Parke
> Domański, Zakrzewski, Palinka
> Kochański Zięba Rapala i Partnerzy
> Wawrzynowicz&Wspólnicy
> Wierzbowski Eversheds
> White&Case

Zapraszam serdecznie do udziału w konferencji !

Michał Putkiewicz

Prezes Zarządu
Adventure Consulting Sp. z o.o.
 
  Copyright © 2008-2010 Adventure Consulting. Wszelkie prawa zastrzeżone.