WSTĘP PROGRAM PRELEGENCI REGULAMIN FORMULARZ SPONSORING FOLDER
KONFERENCJA. 26 LISTOPADA 2013 II EDYCJA
NOWE PRAWO POCZTOWE I AKTY WYKONAWCZE
Uwarunkowania regulacyjno-prawne działalności pocztowej i kurierskiej na gruncie Prawa Pocztowego, Prawa Konkurencji, Prawa Zamówień Publicznych i Prawa Podatkowego.
Hotel Westin w Warszawie (Al. Jana Pawła II 21)

PRELEGENCI I PANELIŚCI :

Dariusz Dolczewski - Dyrektor Departamentu Poczty w Ministerstwie Administracji i Cyfryzacji.

Elżbieta Pańczyk - Radca Ministra w Departamencie Poczty w Ministerstwie Administracji i Cyfryzacji.


Alina Kępczyńska - Dyrektor Biura Regulacji Prawnych w Poczcie Polskiej S.A. Życie zawodowe związała z Pocztą Polską S.A. Uczestniczyła w procesie tworzenia nowego Prawa Pocztowego w 2003 roku, a także każdorazowej jego zmianie. Brała również czynny udział w tworzeniu III Dyrektywy Pocztowej zarówno na etapie założeń do niej, które powstawały w Komisji Europejskiej, jak i procesie legislacyjnym na forum Parlamentu Europejskiego.


Łukasz Gołębiowski - Dyrektor Zarządzający Pionem Sprzedaży w Poczcie Polskiej S.A. Pracuje w Poczcie Polskiej od 1999 roku. W tym czasie odpowiadał m.in. za zarządzanie relacjami z klientami i rozwój usług pocztowych w segmencie klienta biznesowego i instytucjonalnego oraz za zaprojektowanie i wdrożenie systemów zarządzania ryzykiem, a także systemów zarządzania bezpieczeństwem m.in. w obszarze ochrony informacji, ciągłości działania, ochrony osób i mienia, ochrony lotnictwa cywilnego oraz bezpieczeństwa państwa.
Obecnie zajmuje stanowisko Dyrektora Zarządzającego Pionem Sprzedaży. Jako dyrektor kierował również Biurem Zarządzania Ryzykiem i Zgodnością oraz Biurem Zarządzania Bezpieczeństwem. Ponadto pełnił funkcję zastępcy dyrektora Centrum Poczty i Centrum Zarządzania Bezpieczeństwem. Wcześniej zajmował kierownicze stanowiska w Dyrekcji Generalnej Poczty Polskiej, Centrum Ekspedycyjno-Rozdzielczym, Urzędzie Wymiany Poczty z Zagranicą i Rejonowym Urzędzie Pocztowym.

Jacek Tomczak - Poseł na Sejm RP, członek Komisji Infrastruktury Sejmu RP, Przewodniczący Podkomisji ds. Rozpatrzenia Projektu Ustawy Prawo Pocztowego w 2012 roku.

dr Rafał Zgorzelski - Prezes Zarządu Ogólnopolskiego Związku Pracodawców Niepublicznych Operatorów Publicznych (zrzeszającego m.in. Inpost i Polską Grupę Pocztową).

mec. Anna Romejko-Borkowska - Radca Prawny i Wspólnik w kancelarii prawnej SWS Strykowski Wachowiak.

dr Arwid Mednis - Partner oraz Szef Zespołu Prawa Komunikacji Elektronicznych i Ochrony Danych Osobowych w kancelarii prawnej Wierzbowski Eversheds. Specjalizuje się w prawie administracyjnym, w szczególności w prawie telekomunikacyjnym, ochronie danych osobowych i partnerstwie publiczno-prywatnym. Zajmuje się sprawami regulacyjnymi oraz uczestniczy w postępowaniach sądowych i administracyjnych Telekomunikacji Polskiej S.A. Brał udział w tworzeniu jednego z trzech operatorów komórkowych, doradzał w trzech postępowaniach koncesyjnych na systemy telefonii komórkowej oraz uczestniczył w negocjacjach umów o połączeniu sieci dla operatorów stacjonarnych i komórkowych w imieniu operatora telefonii komórkowej oraz lokalnego operatora telefonii stacjonarnej. Przez wiele lat był członkiem rady nadzorczej jednego z operatorów telefonii komórkowej. Wielokrotnie rekomendowany w dziedzinie prawa telekomunikacyjnego i prawa komunikacji elektronicznej w renomowanych rankingach prawników.

dr Rafał Szczęsny- doktor nauk prawnych, radca prawny, Partner Zarządzający w kancelarii Kobiela Szczęsny.

mec. Artur Salbert - radca prawny w kancelarii prawnej Modzelewska&Paśnik. Specjalizuje się w prawie telekomunikacyjnym oraz prawie pocztowym. Jest zaangażowany w pomoc prawną dla spółek telekomunikacyjnych dot.postępowań administracyjnych, postępowań przed sądami cywilnymi oraz administracyjnymi, rozwiązywania sporów międzyoperatorskich, analizy rynków właściwych, kosztów dostępu telekomunikacyjnego, ofert ramowych, negocjacji w zakresie współpracy międzyoperatorskiej, projektów cenników i regulaminów,umów dystrybucyjnych i projektów due dilligence spółek z sektora telekomunikacyjnego.

mec. Piotr Paśnik - adwokat i partner w kancelarii prawnej Modzelewska&Paśnik.

Maciej Rozbiecki - Principal Consultant w KPMG. Ekspert z zakresu rachunkowości regulacyjnej, kalkulacji netto i metod finansowania usługi powszechnej.


WSTĘP PROGRAM PRELEGENCI REGULAMIN FORMULARZ SPONSORING FOLDER
 
  Copyright © 2008-2010 Adventure Consulting. Wszelkie prawa zastrzeżone.