WSTĘP PROGRAM PRELEGENCI REGULAMIN FORMULARZ FOLDER KONFERENCJI
 
KONFERENCJA. 22 KWIETNIA 2013
USTAWA WĘGLOWODOROWA. ROZPOZNAWANIE ORAZ WYDOBYWANIE GAZU I ROPY W POLSCE.
Zmiany w Prawie Geologicznym i Górniczym oraz nowe zasady opodatkowania wydobycia węglowodorów.
Hotel Polonia Palace w Warszawie (Al. Jerozolimskie 45)
9.45- 10.00 rejestracja uczestników i kawa powitalna
10.00 otwarcie konferencji
 
NOWY MODEL KONCESJI A DOTYCHCZASOWE REGULACJE.
10.00- 10.30
„Dotychczasowy model koncesyjny a zmiany w Prawie Geologicznym i Górniczym. Uwarunkowania przekształcenia dotychczasowych koncesji w koncesje nowego typu. Główne problemy prawne, kwestia ochrony praw nabytych ”
(mec. Tomasz Chmal, Partner, kancelaria prawna White&Case)
10.30-11.00
„Nowy model koncesji na rozpoznawanie i wydobywanie węglowodorów. Główne zmiany, rozszerzenie zakresu koncesji, czas obowiązywania koncesji, faza rozpoznania i faza wydobycia
(mec. Tomasz Chmal, Partner, kancelaria prawna White&Case)
*Charakter prawny i zakres koncesji * Czas obowiązywania koncesji * Nowe obowiązki koncesjonariusza * Uwarunkowania prawne ograniczenia i cofnięcia koncesji * Przejście z fazy rozpoznania do fazy wydobywania w ramach koncesji * Obowiązek udokumentowania złóż węglowodorów * Zatwierdzenie dokumentacji geologiczno-górniczej * Decyzja o uwarunkowań środowiskowych i obowiązek uzyskania decyzji inwestycyjnej.
11.00-11.45
„Przetarg na działalność w zakresie rozpoznania i wydobycia węglowodorów ze złóż”
(dr Grzegorz Wąsiewski, radca prawny, kancelaria prawna White&Case)
* Główny Inspektor Środowiska i Nadzoru Geologicznego * Trzy etapy postępowania przetargowego: kwalifikacja, przetarg, umowa o współpracę z NOKE * Procedura na wypadek złożenia konkurencyjnych wniosków (procedura open door) * Procedura odwoławcza od decyzji organu prowadzącego przetarg.
11.45-12.00 przerwa na kawę
  OBOWIĄZEK I UMOWA O WSPÓŁPRACĘ KONCESJONARIUSZA Z NOKE S.A.
12.00- 12.45
„Narodowy Operator Kopalin Energetycznych S.A. Obowiązek współpracy koncesjonariusza z NOKE, uprawnienia i obowiązki NOKE w ramach koncesji, model umowy o współpracę (Joint Operating Agreement)”
(mec. Piotr Spaczyński, Partner, kancelaria prawna SSW Spaczyński Szczepaniak i Wspólnicy)
* Zasady i tryb udziału NOKE w działalności rozpoznawczo-wydobywczej * Zakres i warunki umowy o współpracę z NOKE * Uprawnienia i obowiązki NOKE względem koncesji
  NOWE ZASADY PRZENOSZENIA KONCESJI.
12.45-13.15
„Nowe regulacje prawne w zakresie przenoszenia koncesji na rozpoznawanie i wydobycie węglowodorów na inne podmioty”
(mec. Katarzyna Radzewicz, radca prawny, kancelaria prawna Domański Zakrzewski Palinka) 
* Warunki, jakie musi spełniać podmiot przejmujący koncesję * Procedura przeniesienia koncesji i wymagane zgody * Zasady przystąpienia przejmującego koncesję do umowy o współpracę z NOKE * Ograniczenie swobody przenoszenia koncesji w ramach tzw, sukcesji generalnej
  WPŁYW NOWYCH REGULACJI NA INTENSYFIKACJĘ DZIAŁALNOŚCI POSZUKIWAWCZEJ.
13.15-14.00
„Korzyści i zagrożenia wynikające z nowych regulacji z perspektywy interesów firm zaangażowanych w poszukiwanie ropy i gazu oraz interesów Państwa Polskiego”
dyskusja z udziałem przedstawicieli administracji rządowej, organizacji branżowych, firm poszukujących gazu i ropy w Polsce oraz ekspertów.
14.00-14.45 lunch
 
NOWE ZASADY OPODATKOWANIA WYDOBYCIA WĘGLOWODORÓW I NOWE STAWKI OPŁAT EKSPLOATACYJNYCH.
14.45-15.30
„Projekt ustawy o podatku od wydobycia węglowodorów i inne opłaty związane z działalnością rozpoznawczą i wydobywczą węglowodorów w Polsce
(mec. Patrycja Goździowska, doradca podatkowy ,Partner, kancelaria prawna SSW Spaczyński Szczepaniak Wspólnicy)
* Podatek od wartości wydobytych węglowodorów (royalty) * Specjalny podatek węglowodorowy * Zmiany w opłatach eksploatacyjnych * Inne formy opodatkowania działalności
  NOWE OBOWIĄZKI I PROCEDURY ŚRODOWISKOWE W DZIAŁALNOŚCI ROZPOZNAWCZEJ I WYDOBYWCZEJ.
15.30-16.15
„Działalność w zakresie rozpoznawania i wydobycia węglowodorów a obowiązki wynikające z ustawy węglowodorowej oraz innych przepisów prawa ochrony środowiska
(mec. Daniel Chojnacki, radca prawny, Counsel, kancelaria prawna Domański Zakrzewski Palinka)
16.15-16.30
dyskusja
16.30-16.45 Podsumowanie i zakończenie konferencji.


WSTĘP PROGRAM PRELEGENCI REGULAMIN FORMULARZ FOLDER KONFERENCJI
 
 
  Copyright © 2008-2010 Adventure Consulting. Wszelkie prawa zastrzeżone.