WSTĘP PROGRAM PRELEGENCI REGULAMIN FORMULARZ FOLDER KONFERENCJI
   
KONFERENCJA. 22 KWIETNIA 2013
USTAWA WĘGLOWODOROWA. ROZPOZNAWANIE ORAZ WYDOBYWANIE GAZU I ROPY W POLSCE
ZMIANY W PRAWIE GEOLOGICZNYM I GÓRNICZYM ORAZ NOWE ZASADY OPODATKOWANIA WYDOBYCIA WĘGLOWODORÓW.
Hotel Polonia Palace w Warszawie  (Al. Jerozolimskie 45)


 
Szanowni Państwo,

Zapraszamy Państwa do udziału w konferencji poświęconej omówieniu nowego modelu regulacji działalności poszukiwawczej i wydobywczej gazu oraz ropy naftowej w Polsce.
Zaproszeni eksperci omówią przepisy tzw. ustawy węglowodorowej, czyli zmiany w Prawie Geologicznym i Górniczym oraz innych ustawach oraz projekt ustawy o podatku od wydobycia węglowodorów.

NOWY MODEL KONCESJI A DOTYCHCZASOWE REGULACJE.

Nowe regulacje wprowadzają nowy model koncesji rozpoznawczo-wydobywczej. Dyskutować będziemy o uwarunkowaniach przekształcenia dotychczas wydanych koncesji starego typu w koncesje nowego typu, zaanalizujemy kwestię ochrony praw nabytych i sytuację prawną podmiotów prowadzących już działalność poszukiwawczo-wydobywczą.
Szczegółowo omówiony zostanie nowy model koncesji - jej zakres, czas obowiązywania, obowiązki koncesjonariusza, uwarunkowania ograniczenia i cofnięcia koncesji, przejście z fazy rozpoznania do fazy wydobywania i związane z tym obowiązki koncesjonariusza.

POSTĘPOWANIE PRZETARGOWE, PROCEDURA OPEN DOOR, ROLA GŁÓWNEGO INSPEKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA I NADZORU GEOLOGICZNEGO.

Nowe przepisy wprowadzają przetarg na działalność w zakresie rozpoznawania i wydobycia węglowodorów. Szczegółowo omówione zostaną poszczególne etapy postępowania przetargowego, kryteria oceny ofert i warunki przyznania koncesji. Przedstawione zostaną procedury na wypadek złożenia konkurencyjnych ofert dot. tego samego obszaru oraz uprawnienia nowego organu prowadzącego przetarg: Głównego Inspektora Ochrony Środowiska i Nadzoru Geologicznego.

NARODOWY OPERATOR KOPALIN ENERGETYCZNYCH S.A. I JEGO UDZIAŁ W KONCESJACH.

Omówimy zasady udziału NOKE S.A. w koncesjach rozponawczo-wydobywczych, modele umów o współpracę (Joint Operating Agreement) pomiędzy koncesjonariuszem a NOKE S.A. oraz potencjalne pola sporu prawnego pomiędzy operatorami koncesji a NOKE.

NOWE ZASADY PRZENOSZENIA KONCESJI.

Omówimy nowe zasady przenoszenia koncesji w drodze sprzedaży oraz sukcesji generalnej, a także obowiązki podmiotu przejmującego koncesję.

NOWE OBOWIĄZKI I PROCEDURY ŚRODOWISKOWE.

Omówimy zmiany w zakresie obowiązków i procedur środowiskowych w działalności rozpoznawczo-wydobywczej węglowodorów.

NOWE ZASADY OPODATKOWANIA WYDOBYCIA WĘGLOWODORÓW.

Eksperci omówią projekt ustawy o podatku od wydobycia węglowodorów, zmiany w przepisach dot. opłaty eksploatacyjnej oraz inne formy opodatkowania działalności rozpoznawczo-wydobywczej.

WPŁYW NOWYCH REGULACJI NA INTENSYFIKACJĘ DZIAŁALNOŚCI POSZUKIWAWCZEJ.

W trakcie panelu dyskusyjnego oceny nowych regulacji i ich znaczenia dla rozwoju działalności poszukiwawczej dokonają  przedstawicieli administracji rządowej, organizacji branżowych, firm poszukujących ropy i gazu w Polsce oraz eksperci.

Zapraszam serdecznie do udziału w konferencji !

Michał Putkiewicz, Prezes Zarządu
Adventure Consulting Sp. z o.o.

WSTĘP PROGRAM PRELEGENCI REGULAMIN FORMULARZ FOLDER KONFERENCJI
   
 
  Copyright © 2008-2010 Adventure Consulting. Wszelkie prawa zastrzeżone.